ALBATROS
TRANSPORT
Platforma Sindbad

ALBATROS Sp. z o.o. jest członkiem platformy przewozowej SINDBAD

ALBATROS sp. z o.o.

Albatros  Sp. z o.o.

Ul. Ofiar Katynia 26,
37-700 Przemysl

Regulamin okazjonalnego przewozu osób

Okazjonalny regulamin przewozu osób

REGULAMIN PRZEWOZU
ALBATROS Sp. z o.o.
ważny od dnia 01.09.2012
 
1. Postanowienia ogólne.

1.1 Niniejszy Regulamin sporządzono w oparciu o art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe (tekst jednolity Dz. U. 2000 Nr 50 poz. 601, z późn. zmian.).

1.2 Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:

a) Organizator – osoba prawna lub fizyczna, zlecająca okazjonalny przewóz osób Przewoźnikowi w ramach Umowy przewozu, występuje w imieniu własnym jako usługodawca wobec Pasażerów

b) Pasażer - osoba korzystająca z usługi przewozu na podstawie indywidualnej umowy z Organizatorem przewozu.

c) Przewoźnik – ALBATROS Sp. z o.o. lub inna firma przewozowa, podnajęta przez ALBATROS Sp. z o.o. wykonująca okazjonalny przewóz Pasażerów na zlecenie Organizatora autokarem na podstawie licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego.

d) Umowa przewozu - jest to umowa zawarta pomiędzy Przewoźnikiem a Organizatorem, na  podstawie której Przewoźnik zobowiązuje się przewieźć za wynagrodzeniem grupę Pasażerów i ich bagaż na określonej trasie i w określonym terminie

e) Ramowy program imprezy – planowany rozkład jazdy autokaru na trasie przewozu, z wyszczególnieniem terminu i godzin odjazdów z poszczególnych punktów trasy przewozu  (w czasie lokalnym), godzin przyjazdów oraz nazw  miejscowości, istotnych dla organizacji przewozu (punkty graniczne, miejsca zakwaterowania, zwiedzane miejscowości, obiekty itp.)

f)  Impreza turystyczna - co najmniej dwie usługi turystyczne tworzące jednolity program, jeżeli usługi te obejmują nocleg lub trwają ponad 24 godziny albo jeżeli program przewiduje zmianę miejsca pobytu

g)  Kierowca – każda osoba, która kieruje pojazdem, nawet przez krótki czas lub która znajduje się w pojeździe, żeby nim kierować.

1.3 Postanowienia Regulaminu stosuje się do okazjonalnych przewozów autokarowych wykonywanych przez Przewoźnika.

1.4 Podpisanie Umowy przewozu przez Organizatora i  Przewoźnika oznacza zawarcie umowy przewozu oraz akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Organizator

2.1 Organizator zobowiązany jest do sporządzenia Ramowego programu imprezy.

2.2 Organizator zobowiązany jest do wyznaczenia konkretnej osoby, która podczas całego przewozu będzie obecna i w jego imieniu będzie:

a) posiadać kompletną listę Pasażerów (w przypadku zagranicznej Imprezy turystycznej w kilku egzemplarzach w zależności od ilości przekraczanych granic oraz egzemplarza dla obsługi autokaru)

b) sprawować opiekę nad Pasażerami w niezbędnym zakresie, wynikającym z charakteru Imprezy turystycznej, a w sytuacjach nieprzewidzianych udzielać im niezbędnej pomocy.

c)  zapoznać Pasażerów z niniejszym Regulaminem

d) kontaktować się z Przewoźnikiem w sytuacjach nadzwyczajnych

e) we współpracy z obsługą autokaru realizować zaplanowany Ramowy program imprezy

f)  dokonywać zmian w Ramowym programie imprezy pod warunkiem, że nie stoją temu na przeszkodzie obowiązujące przepisy, względy eksploatacyjne i nie zagraża to bezpieczeństwu przewozu; zmiany winny być potwierdzone pisemnie w karcie drogowej Przewoźnika

g) pisemnie potwierdzać Pasażerom ewentualne reklamacje, w wypadku ich niezałatwienia przekazać je według kompetencji do Organizatora lub Przewoźnika.

h) pełnić funkcję pośrednika pomiędzy Pasażerami i Kierowcą

i)pełnić funkcję negocjatora w przypadku sytuacji konfliktowych


2.3  Organizator zobowiązuje się do przestrzegania przepisów czasu pracy Kierowców, określonych Rozporządzeniem Rady (WE) nr 561/2006 Dz. Urz.UE L 102 z 11-04-2006, według których między innymi:

a) Maksymalny nieprzerwany czas prowadzenia pojazdu przez jednego Kierowcę wynosi 4 godziny 30 minut.

b)  Obowiązkowe przerwy – co 4 godziny 30 minut minimum 45 minut przerwy; możliwość podzielenia na dwie części: pierwsza co najmniej 15 minut, druga część minimum 30 minut kończy dany okres prowadzenia pojazdu

c) Dzienny okres prowadzenia pojazdu przez jednego Kierowcę – do 9 godzin w każdym okresie 24 godzin; możliwość wydłużenia do 10 godzin maksymalnie dwa razy w tygodniu

d)  Dzienny odpoczynek – 11 godzin w każdym okresie 24 godzin; możliwość skrócenia do 9 godzin maksymalnie trzy razy w tygodniu, każdy odpoczynek to nieprzerwany okres, podczas którego Kierowca może dysponować swoim czasem.

e) Dzienny okres prowadzenia pojazdu przy co najmniej podwójnej obsadzie Kierowców – do 18 godzin w każdym okresie 30 godzin; możliwość wydłużenia do 20 godzin maksymalnie dwa razy w tygodniu.

f)  Dzienny odpoczynek przy co najmniej podwójnej obsadzie Kierowców – 9 godzin w każdym okresie 30 godzin.

2.4  Organizator zobowiązuje się do opuszczenia autokaru w stanie nie pogorszonym, jak w chwili zajęcia miejsc przez Pasażerów oraz do zachowania czystości podczas jego użytkowania. Za szkody powstałe z winy Pasażerów wobec Przewoźnika odpowiada Organizator.

3. Pasażer

3.1 Pasażer winien przybyć na wskazany punkt odjazdowy w Ramowym programie imprezy  co najmniej 15 minut przed planowanym odjazdem autokaru. Niestawienie się pasażera w chwili planowanego odjazdu traktowane jest jako rezygnacja z przejazdu.

3.2 Pasażer powinien zająć miejsce w autokarze wskazane przez Organizatora co najmniej 5 minut przed planowanym odjazdem.

3.3 Pasażerom w czasie jazdy zobowiązani są zajmować swoje miejsca z przypiętymi pasami bezpieczeństwa. Zabrania się przemieszczania się po autokarze podczas jazdy.

3.4 Pasażer ma obowiązek spełniać wszystkie wymagania związane z podróżą, tj. posiadać ważne dokumenty wyjazdowe, wjazdowe i inne uprawniające do odbycia podróży (dowód osobisty, paszport, wizy). Pasażer ponosi całkowitą odpowiedzialność za brak ww. dokumentów. Przewoźnik zastrzega sobie prawo odmowy przewozu osoby, która nie posiada ważnego dokumentu podróży i wizy wymaganej do przekroczenia granicy.

3.5 Pasażer jest zobowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w transporcie oraz zaleceń obsługi autokaru.

3.6 Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone Przewoźnikowi (w tym szczególnie za zniszczenia wyposażenia autokaru) i innym Pasażerom na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami Kodeksu Cywilnego.

3.7 Dziecko do lat 12, które nie przekracza 150cm wzrostu, przewozi się w foteliku ochronnym lub innym urządzeniu do przewożenia dzieci, odpowiadającym wadze i wzrostowi dziecka oraz właściwym warunkom technicznym. Opiekun podróżujący z dzieckiem jest zobowiązany do zapewnienia dziecku fotelika ochronnego. Dziecko powinno podczas całej podróży przebywać w zabezpieczonym foteliku ochronnym.

3.8 O ile przepisy kraju docelowego i krajów tranzytowych podróży nie stanowią inaczej wszystkie dzieci do lat 12 muszą podróżować wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Dzieci  pomiędzy 12, a 18 rokiem życia  mogą podróżować samodzielnie wyłącznie na podstawie dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy (tj. tymczasowy dowód osobisty, paszport, wizy) ważnego biletu oraz druku „Oświadczenia o przewozie osoby nieletniej”, wypełnionego przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka. Druk ten powinien być wypełniony i podpisany w obecności Organizatora i przekazany obsłudze przed zajęciem miejsca w autokarze.

3.9 Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za osoby małoletnie podróżujące bez prawnego opiekuna.

3.10 Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) Przewoźnika. Ubezpieczenie obejmuje tylko sytuacje, które wydarzyć się mogą w trakcie pobytu Pasażera w autokarze. Inne zdarzenia losowe, powodujące szkody Pasażera powstałe poza autokarem, nie są objęte tym ubezpieczeniem.

4. Przewoźnik

4.1 Przewoźnik działając w oparciu o art. 135 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. 2003, nr 128, poz. 1175) ma prawo przed rozpoczęciem podróży żądać od Pasażera  okazania ważnego dokumentu (dowodu osobistego, paszportu i wizy). W przypadku nie okazania powyższych dokumentów podróży Przewoźnik może odmówić przyjęcia Pasażera na pokład autokaru.

4.2 Przewoźnik ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w autokarze lub odmówić dalszego przewozu, w przypadku, gdy Pasażer:

a) nie przestrzega postanowień niniejszego Regulaminu,

b) znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających (np.: narkotyków),

c)  znajduje się w stanie lub zachowuje się w sposób, który mógłby negatywnie wpływać na bezpieczeństwo lub komfort podróży współpasażerów.

Skutki prawne wymienionych sytuacji ponosi Pasażer.

4.3 W autokarach zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych i innych środków odurzających.

4.4 Zabrania się: otwierania i zamykania drzwi podczas jazdy ( ruszania autobusem z otwartymi drzwiami), zanieczyszczania i zaśmiecania pojazdu oraz niszczenia jego urządzeń i wyposażenia, wychylania się z pojazdu i opierania o drzwi podczaj jazdy, spożywania artykułów żywnościowych ( w tym lody, hamburgery, hot-dogi, frytki, gumy do żucia), wchodzenia do pojazdu w butach narciarskich, łyżworolkach, butach o znacznym zanieczyszczeniu, grania na instrumentach muzycznych, korzystania z radioodbiorników lub zakłócania w inny sposób spokoju w pojeździe, palenia tytoniu, wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu w czasie jazdy jak i na postoju, wykonywania czynności mogących narazić współpasażerów na szkody i obrażenia.

4.5  Zabrania  się przewozu zwierząt.

4.6 Toaleta chemiczna znajdująca się w pojeździe może być używana tylko w wyjątkowych przypadkach. Techniczne możliwości turystycznej toalety chemicznej nie są w stanie obsłużyć wszystkich Pasażerów.

4.7 Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i ich dalsze skutki spowodowane czynnikami administracyjnymi (np. kontrole celne, kontrole policyjne, kontrole ITD) lub innymi czynnikami niezależnymi od Przewoźnika (np. problemy techniczne, warunki atmosferyczne, utrudnienia w ruchu drogowym lub na przejściach granicznych).

4.8  Obsługa autobusu ma obowiązek odmówić zabrania do przewozu większej ilości osób, niż wynosi liczba miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

5. Bagaże

5.1 Każda sztuka bagażu Pasażera przewożona w luku bagażowym winna być opisana imieniem i nazwiskiem Pasażera. Obowiązek oznaczenia bagażu w sposób określony w zdaniu poprzednim spoczywa na Pasażerze.

5.2 W przypadku znalezienia w pojeździe bagażu, którego nie można zidentyfikować Przewoźnik ma prawo wezwać odpowiednie służby w celu jego usunięcia  według przepisów o rzeczach znalezionych (Kodeks Cywilny z 23.04.1964 Dz.U. z 1964r. Nr 16, poz. 93)

5.3 Pasażer nie ma prawa otwierać i zamykać luków bagażowych ani samodzielnie wkładać i wyjmować bagaż z luków bagażowych.

5.4 Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu 1 sztuki bagażu podstawowego o łącznej wadze nie przekraczającej 30kg oraz 1 sztuki bagażu podręcznego o wadze do 5kg.

5.5 Bagaż podręczny powinien mieć wymiary pozwalające na swobodne umieszczenie go pod siedzeniem lub na półce znajdującej się bezpośrednio nad fotelem. Bagaż podręczny nie powinien utrudniać swobody podróży pozostałym Pasażerom.

5.6 Suma wymiarów każdego z bagaży podstawowych nie może przekraczać 165cm (szerokość + wysokość + głębokość). Maksymalna waga pojedynczego bagażu nie może przekroczyć 30kg (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych). Bagaż przekraczający powyższy limit może być przewieziony tylko wtedy, gdy pozwoli na to miejsce w luku bagażowym. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmowy przewiezienia nadbagażu  ze względu na ograniczoną pojemność luków bagażowych.

5.7 Zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów. Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania bagażu niebezpiecznego oraz o nieprzyjemnym zapachu.

5.8 Pasażer może zadeklarować wartość bagażu, która nie powinna przewyższać jego rzeczywistej wartości. Przewoźnik może sprawdzić zgodność deklarowanej wartości z rzeczywistą, a w przypadku zastrzeżeń przekazać  to Organizatorowi. Odpowiedzialność Przewoźnika za bagaż przewożony w lukach bagażowych jest ograniczona do zadeklarowanej wartości bagażu, a w przypadku braku takiej deklaracji do zwykłej wartości rzeczy.

5.9 Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty osobiste i bagaż podręczny znajdujący się poza lukiem bagażowym i będący pod bezpośrednią opieką Pasażera chyba, że szkoda powstała z jego winy.

5.10 Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na utracie lub uszkodzeniu przewożonej gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, sprzętu elektronicznego oraz rzeczy o wartości naukowej, artystycznej lub kolekcjonerskiej, chyba, że rzeczy te przyjął na przechowanie albo szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Przewoźnika. W przypadku przewozu rzeczy o większej wartości, a w szczególności sprzętu elektronicznego, Pasażer ubezpiecza je we własnym zakresie i zgłasza ten fakt obsłudze w chwili przekazania bagażu do luku bagażowego.

5.11 Przedmioty pozostawione w autokarze przez zapomnienie lub z innych powodów nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością Przewoźnika.

5.12 Jeżeli Pasażer w chwili opuszczenia autokaru stwierdzi brak lub uszkodzenie swojego bagażu, zobowiązany jest poinformować o tym fakcie obsługę oraz uzyskać pisemne potwierdzenie tego faktu przez Organizatora. Potwierdzenie to Pasażer zobowiązany jest dołączyć do ewentualnej reklamacji pisemnej, którą ma prawo złożyć zgodnie z pkt.6.1

6. Reklamacje

6.1 Wszelkie reklamacje wynikające z realizacji umowy przewozu należy kierować na adres Przewoźnika, w okresie miesiąca od zaistnienia okoliczności będących przedmiotem reklamacji. Osobą uprawnioną do składania reklamacji jest Organizator lub Pasażer, ale tylko w sprawie osobistego bagażu. Reklamacje złożone przez osoby trzecie nie będą rozpatrywane. Przewoźnik rozpatruje reklamacje w terminie jednego miesiąca od dnia jej doręczenia na adres Przewoźnika.

6.2 Warunki składania i szczegółowy tryb rozpatrywania reklamacji regulują przepisy wykonawcze do Ustawy Prawo Przewozowe.

7. Postanowienia końcowe

7.1 W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późn. zmian.), ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; z późn. zmian.).

7.2 Postanowienia niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.


 

Czas pracy kierowców

Rozp. Rady (WE) nr 561/2006 Dz. Urz.UE L 102 z 11-04-2006

 

Za kierowcę uznaje się każdą osobę , która kieruje pojazdem , nawet przez krótki czas lub która znajduje się w pojeździe, żeby nim kierować.


Możliwość podzielenia na dwie części: pierwsza co najmniej 15 min. druga część min 30 min kończy dany okres prowadzenia pojazdu czas oczekiwania i czas nie poświęcony prowadzeniu , czas spędzony obok  ierowcy lub na leżance, gdy pojazd jest w ruchu , na promie lub w pociągu zaliczane są do dyżuru tj. nie są traktowane jako "inna praca"


Możliwość wydłużenia do 10 godzin max 2 razy w tygodniu bez potrzeby stosowania dodatkowego odpoczynku dla rekompensaty możliwość skrócenia  o 2 godziny ( tzn do 9 godz. ) max 3 razy w tygodniu skrócenie musi być skompensowane równorzędnym czasem odpoczynku w ramach odpoczynku dziennego lub odpoczynku tygodniowego  do końca następnego tygodnia.


Odpoczynek dzienny, regularny można podzielić na dwie części: 3godz. + 9 godz. dzienny okres prowadzenia  pojazdu  - do 18 ( 20 godzin max 2 razy/tydzień) możliwość wykonania innej pracy , tak, aby łącznie nie przekroczyć 21 godzin przez pierwszą godzinę obsady wieloosobowej obecność innych kierowców  fakultatywna, pozostała część tego okresu jest obowiązkowa odpoczynek może odbyć się w pojeździe , jeśli :
 -  pojazd  znajduje się na postoju
 -  pojazd jest wyposażony w miejsce do spania.


Możliwość skrócenia do 24 godzin skrócenie musi być skompensowane równorzędnym czasem odpoczynku w ramach odpoczynku dziennego lub odpoczynku tygodniowego   do końca trzeciego tygodnia następującego po tygodniu , w którym nastąpiło skrócenie odpoczynku powinien się rozpocząć nie później niż po upływie 6 okresów 24 godzinnych od zakończenia ostatniego odpoczynku tygodniowego w przypadku przewozu osób odpoczynek tygodniowy może być odroczony do końca dwunastego dnia, jeśli łączny czas prowadzenia w ciągu 12 dni nie przekracza wielkości maksymalnej , odpowiadającej dwunastu dziennym okresom prowadzenia. możliwość wydłużenia do 15 godzin max 3 razy w tygodniu.
 

Członkowie załogi muszą zawsze mieć ze sobą i być w stanie przedstawić do kontroli wykresówki lub zaświadczenia z bieżącego dnia i poprzednich 28 dni. pod warunkiem , że nie zagraża to bezpieczeństwu na drodze oraz w celu umożliwienia kierowcy dojazdu do odpowiedniego miejsca postoju , kierowca może odstąpić od postanowień przepisów w zakresie niezbędnym do zapewnienia bezpieczeństwa osób , pojazdu lub jego ładunku.


Max nieprzerwany czas prowadzenia pojazdu - 4 godz. 30 min.


Przerwy obowiązkowe - po 4 godz. 30 min. jazdy - 45 minut


Dzienny okres prowadzenia - do 9 godzin w każdym okresie 24 godz.


Dzienny  odpoczynek - Odpoczynek każdy nieprzerwany okres min.1 godz. podczas którego kierowca może dysponować swoim czasem


Dzienny odpoczynek przy co najmniej podwójnej obsadzie - 9 godzin w każdym okresie 30 godzin


Opoczynek tygodniowy - 45 godzin


Czas pracy - do 13 godzin w każdym okresie 24 godz.


Max tygodniowy czas prowadzenia pojazdu - 56 godzin


Max dwutygodniowy czas prowadzenia pojazdu - 90 godzin